Kunst op de Rotonde

Kunst op de Rotonde in Heeze

Kort overzicht van het voorafgaande proces
 

 

Eind 2007 werd het project Kunst op de rotonde (KOR) gedefinieerd door een werkgroep van de Kunstkring, de Vrienden van Heeze en een ambtenaar van de Gemeente Heeze-Leende.

Een oproep voor het indienen van ontwerpen werd begin 2008 in brede kring uitgestuurd.

Daarop werden in totaal 13 ontwerpen ingediend.

Deze ontwerpen zijn eerst gescreend door een ambtelijke werkgroep.

Daarna is er een onafhankelijke jury gevormd.

De jury  heeft daarna een drietal ontwerpen genomineerd voor de rotonde aan de Rul.

Achtereenvolgens bevat deze pagina:   -een samenvatting van de nominatie en het vervolgproces

  -een drietal impressies van de genomineerde ontwerpen   

 -een overzicht van wat er zoal aan vooraf ging
 

Drie kunstwerken genomineerd door jury

NOMINATIE VAN DRIE ONTWERPEN VOOR KUNSTWERKEN

OP DE ROTONDE BIJ DE INGANG VAN HEEZE
 
 

Na de ambtelijke beoordeling van de 13 ingediende voorstellen, heeft een selectiecommissie de voorstellen beoordeeld op esthetische uitstraling op de rotondes
 
Deze selectiecommissie bestond uit:
 -     Theo Coenen, uitvoerend kunstenaar, heeft diverse grote werken in            het openbare gebied in de regio op zijn naam staan;
 -     Mw. Boukje van Ettro, kunsthistorica;
 -      Ed Heuts, hoofd Openbare Werken gemeente Heeze-Leende;
 -      Theo van Keulen, voormalig galeriehouder Germinahof in Sterksel en        frequent gevraagd lid voor dit soort selectiecommissies;
 -      Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze-Leende en                         portefeuillehouder Kunst en Cultuur.


 
Aan deze commissie is verzocht drie voorstellen per rotonde te kiezen.
De commissie heeft de voorstellen beoordeeld en heeft als volgt besloten:
De ambtelijke toets leidde tot de conclusie dat van de ingediende voorstellen slechts één ontwerp mogelijk zou zijn op de rotonde van het Wilhelminaplein, bij D'n Toversnest.
De selectiecommissie oordeelde over dat ontwerp echter negatief omdat het te "stenig" is in deze omgeving van relatief veel verhardingen en intensieve bebouwing.
Voor de rotonde bij D'n Toversnest, Wilhelminaplein, is dus door de selectiecommissie geen ontwerp genomineerd.
Voor de rotonde aan de Rul verkoos de selectiecommissie na een uitvoerige discussie drie ontwerpen als de besten:
 -         Een ontwerp van Martien Baselmans, getiteld  "Poort naar de          Parel".  Een blauwe abstracte zuil van kunststof met op de ietwat oplopende, nagenoeg horizontale punt  een balancerende bol
 -         Een ontwerp van Chris Derksen, getiteld ' In Beweging', van Cortenstaal. Dit werk verandert bij het passeren ogenschijnlijk voortdurend van vorm;
 -         Een ontwerp van Toon Blankers, symboliserende "Groei-Vaart-Bloei", van Cortenstalen in hoogte variërende elementen van nul tot drie meter, geplaatst in verharding van ronde stenen. De elementen bieden steeds andere doorkijken.
 Alle drie gekozen ontwerpen zijn hieronder te zien en hebben de status van genomineerd te zijn totdat de uiteindelijke keuze wordt bepaald door de Heezer bevolking.
De verdere procedure is als volgt:
 -         Regelen van de financiering van het kunstwerk. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
 -         Als de financiering rond is kunnen de genomineerde voorstellen aan de bevolking voor een keuze worden voorgelegd.
 -         Als dan daarna de benodigde vergunningen en goedkeuringen verkregen zijn kan tot realisering worden overgegaan.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwerp van Martien Baselmans 'Poort naar de Parel'

Ontwerp van Chris Derksen 'In Beweging'

Ontwerp van Toon Blankers 'Groei Vaart Bloei'

Kunstop de Rotonde; Hoe het begon

 

Kunst op de rotondes van Heeze

 
Er is door de Kunstkring Eymerick samen met de Stichting Vrienden van Heeze overleg geweest met het gemeentebestuur over de verfraaiing van Heeze.

Dit heeft geresulteerd in het idee om op de beide rotondes in Heeze kunstwerken te gaan plaatsen.

Er is een projectgroep geinstalleerd bestaande uit:
 
   Sjef Cox                           Kunstkring                                    
  Ton Verberne                    Stichting Vrienden van Heeze      
  Evelyn Hermans              Gemeente Heeze-Leende              

 

Deze projectgroep zal de ontwikkeling van de kunstwerken gaan begeleiden en zo nodig andere deskundigen betrekken bij haar werkzaamheden.

Aan kunstenaars wordt gevraagd om voor 1 juni 2008 hun voorstellen te doen. Er dient in eerste instantie een schaalmodel gepresenteerd te worden.

De projectgroep zal op basis van criteria, een selectie maken uit alle voorstellen. Daarna zal aan de bevolking van Heeze een keuze voorgelegd worden.

 
Tijdige aanmelding tot deelname voor 1 juni is gewenst opdat de projectgroep de kunstenaar kan ondersteunen in zijn planning en voorbereiding voor de presentatie van een schaalmodel.

De kunstwerken dienen minimaal te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals daar zijn: de verkeersveiligheid, het voorkomen van vandalisme, de ongevoeligheid voor diefstal alsook de onderhoudsvriendelijkheid.

 
De uiteindelijke realisatie volgt na goedkeuring door de Gemeenteraad.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kunst op de Rotonde; 13 voorstellen ingediend

Kunst op de rotondes in Heeze


 
Medio 2008 waren er in totaal 13 voorstellen ingediend voor kunst op de rotondes in Heeze.  
De 13 voorstellen zijn door de gemeente Heeze-Leende beoordeeld op basis van diverse criteria zoals verkeersveiligheid, realiseerbaarheid en beheerbaarheid.
Vanuit de optiek van verkeersveiligheid is door het College van B&W bepaald dat de ANWB-wegwijzer midden op de rotonde bij d'n Toversnest gehandhaafd moet blijven. Alternatieve bewegwijzering is bij die rotonde door de krappe ruimte op en langs de aankomende en afgaande wegen geen optie. Voor die rotonde blijven daardoor alleen die ontwerpen over waarbij de paal zou kunnen blijven staan.
Voor de rotonde bij de Rul geldt dat bezwaar niet en kunnen in beginsel alle voorstellen ingepast worden

 Bij de beoordeling van de voorstellen op realiseerbaarheid en beheerbaarheid zijn geen voorstellen afgevallen.
Aan vijf onafhankelijke deskundigen is gevraagd een drietal kunstwerken te nomineren.
Zodra de uitslag van die selectie bekend is zullen wij u nader informeren.
Er is ook een start gemaakt om fondsen te werven voor de financiering van de uitvoering.
Afhankelijk van deze fondsenwerving zal medio 2009 een herbeoordeling volgen van de haalbaarheid van het project.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Penningmeester
José Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Secretariaat
Lenie van den Akker
Bovenland 8
5663 HP Geldrop
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Bankrekening
NL41RABO0159794498
tnv Kunstkring Heeze-Leende-Sterksel


© 2023 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens