Beeld door Ine van Lierop

Wat er aan vooraf ging...

 
Uitnodiging tot het maken van een beeld of sculptuur van koning Willem-Alexander
in de raadzaal van Gemeente Heeze-Leende.

Het college van B&W heeft aan Kunstkring Eymerick gevraagd  om een plan te maken voor de aanschaf van een ‘portret’ van onze koning Willem Alexander voor de raadzaal van de gemeente Heeze-Leende.
Kunstkring Eymerick zal daartoe een prijsvraag uitschrijven zodat iedere kunstenaar uit de gemeente Heeze-Leende, leden en niet leden van Kunstkring Eymerick, een voorstel kan doen.
Een projectgroep verzamelt de voorstellen en een selectiecommissie zal uit die voorstellen een keuze maken, waarna door het college van B&W opdracht gegeven zal worden voor uitvoering.
Samenstelling projectgroep.
Er is een projectgroep geformeerd, bestaande uit:
-          Twee leden van Kunstkring Eymerick, die niet zelf een voorstel zullen indienen, respectievelijk: de heer Sjef Cox (voorzitter projectgroep) en mevrouw José Wouters;        
-          Eén lid van het kabinet van Heeze-Leende, mevrouw Els Daamen - van Lieshout, deze onderhoudt tevens  het contact met het gemeentebestuur en de selectiecommissie.
 
Te hanteren voorwaarden door projectgroep.
De voorstellen moeten worden aangeleverd aan de projectgroep en dienen te voldoen aan  de volgende voorwaarden:
-          Het werk moet in de raadzaal komen te staan, c.q. worden aangebracht en mag het functioneren van de raad niet in de weg staan;
-          Het werk dient de nieuwe koning met respect te typeren of uit te beelden;
-          Er zijn geen verdere voorwaarden vooraf ten aanzien van materiaal, grootte, vormgeving of plaats in de ruimte. Elke deelnemende kunstenaar kan zich na afspraak in de raadzaal oriënteren om tot ideevorming te komen. Voor die ruimtelijke oriëntatie zullen door de projectgroep tijdstippen vastgesteld worden;
-          De aanbieding is vrijblijvend en zal een helder beeld moeten geven van wat het voorstel inhoudt: wat wordt beoogd uit te drukken, afmetingen, materiaal en prijsindicatie inclusief eventuele bijkomende kosten voor sokkel, lijst, etc.;
-          De aanbieder geeft inzicht in zijn portfolio door: foto’s, website, etc.;
-          Er wordt voor de aanbieding geen vergoeding betaald, m.u.v. degene wiens ontwerp uiteindelijk wordt gerealiseerd. Het eindwerk wordt eigendom van de gemeente Heeze-Leende. De gemeente is bevoegd het werk te verplaatsen, in opslag te nemen dan wel te verkopen of weg te geven;
-          Betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, bij oplevering.
 
Samenstelling selectiecommissie.
Er zal een selectiecommissie samengesteld worden, bestaande uit:
-          Een onafhankelijke voorzitter mevrouw Diny van Vliet-Hermanussen;
-          Drie inwoners van de gemeente Heeze-Leende, respectievelijk uit: Heeze, Leende en Sterksel (nog nader te bepalen);
-          Eén lid van het College van B&W, Burgemeester Paul Verhoeven;
-          Eén lid van het kabinet van Heeze-Leende, mevrouw Els Daamen - van Lieshout, secretaris van de selectiecommissie, zij onderhoud ook de contacten met de projectgroep.
 
Uit de voorstellen, die voldoen aan de voorwaarden, zal een keuze worden gemaakt door de selectiecommissie.
Voorlopige planning.
-          De voorstellen kunnen vanaf  1 september 2013 worden ingediend bij de voorzitter van de projectgroep tot uiterlijk 16 oktober 2013. De voorstellen dienen concreet te zijn, in de vorm van een schets, een schaalmodel of videopresentatie en te voldoen aan de voorwaarden zoals aangegeven.
-          De keuze uit de voorstellen geschiedt door de selectiecommissie vóór 16 november 2013
-          Goedkeuring door College van B&W en gemeenteraad december 2013
-          Opdracht voor uitvoering door het College van B&W januari 2014
-          Oplevering en onthulling juni 2014.
Publicatie.
De uitnodiging tot het indienen van voorstellen, de keuze van het ontwerp en de onthulling daarvan  worden in de plaatselijke media (ED, Parel van Brabant, Middenstandbelangen, TV- Heeze -Leende, e.d.) gepubliceerd en verder via de websites van gemeente Heeze-Leende en Kunstkring Eymerick.

foto beeld van de koning zaterdag 31 mei

Ine van Lierop met beeld

Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Penningmeester
José Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Secretariaat
Lenie van den Akker
Bovenland 8
5663 HP Geldrop
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Bankrekening
NL41RABO0159794498
tnv Kunstkring Heeze-Leende-Sterksel


© 2023 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens